GOK

Reeds meer dan een decennia geleden zijn Gelijke Onderwijs Kansen (=GOK) op onze school ingevoerd.

GOK omvat een driejarig traject waarbij, op basis van tal van statistische gegevens en verwerking van resultaten van enquêtes, prioriteiten worden opgesteld ter bevordering van gelijke kansen onder onze leerlingen.

Drie jaar geleden werd een nieuw GOK-traject opgestart. De klemtonen hierbij zijn:

- welbevinden van alle leerlingen

- leren leren

- leerlingen- en ouderparticipatie 

Op het vlak van het algeheel welbevinden werd heel wat aandacht besteed aan het samenstellen van evenwichtige klasgroepen, het herinrichten van onze speelplaats, het betrekken van leerlingen bij het schoolgebeuren...

In verband met leren leren werden leerlingencontacten ingevoerd, werden bij de leerlingen enquêtes afgenomen met betrekking tot de manier waarop zij studeren, werden individuele en klassikale leermomenten voorzien, wordt (nog meer dan vroeger) gedifferentieerd in het lesgebeuren, wordt door de leerkrachten naast feedback ook feedup en feedforward gegeven, doen de leerlingen aan zelfevaluatie en aan peer-evaluatie. 

Ter bevordering van de ouderparticipatie worden jaarlijks alle ouders, via Smartschool, uitgenodigd om deel te nemen aan de overlegmomenten van de ouderraad. Eveneens de werking van zowel de ouderraad- als de leerlingenraad is bijgestuurd. In de nieuwe werking wordt heel wat aandacht besteed aan het meedenken over de evolutie van onze school op korte en lange termijn.
 

Eind dit schooljaar wordt de driejarige GOK cyclus afgewerkt en geëvalueerd. We weten nu reeds dat, van overheidswege uit, wordt vooropgesteld dat de scholen extra aandacht moeten schenken aan taalbeleid. De andere accenten die zullen worden gelegd, worden opnieuw bepaald door overleg met zowel de leerkrachten, de leerlingen als de ouders.