top of page

GOK

Al meer dan een decennia lang zijn Gelijke Onderwijs Kansen (=GOK) op onze school ingevoerd en ingeburgerd. 

GOK omvat een jaarlijks bij te sturen traject waarbij, op basis van tal van leerlingenkenmerken, statistische gegevens en verwerking van resultaten van enquêtes, prioriteiten worden opgesteld ter bevordering van gelijke kansen onder onze leerlingen. 

De klemtonen voor het huidige GOK-traject zijn:

- zorg voor een goede basisdidaktiek aangepast aan de zorgnoden

- leren leren en growth mindset

- welbevinden van alle leerlingen

Concreet stellen we een aantal actiepunten voorop:

- snelle taalscreening en remediëring

- efficiënt gebruik van de planningsagenda

- verhogen welbevinden en verminderen stress en faalangst

- digitaal in kaart brengen van attitudes, competenties en vaardigheden

- leerlingen meer actief betrekken bij hun eigen leerproces

Tijdens personeelsvergaderingen, de pedagogische studiedag en tal van nascholingen worden aan de leerkrachten allerhande tools aangereikt ter bevordering van een goede lespraktijk aangepast aan de noden van elke leerling. 

In verband met leren leren werden leerlingencontacten ingevoerd, werden bij de leerlingen enquêtes afgenomen met betrekking tot de manier waarop zij studeren, werden individuele en klassikale leermomenten voorzien, wordt (nog meer dan vroeger) gedifferentieerd in het lesgebeuren, wordt door de leerkrachten naast feedback ook feedup en feedforward gegeven, doen de leerlingen aan zelfevaluatie en aan peer-evaluatie. 

Op het vlak van het algeheel welbevinden werd heel wat aandacht besteed aan het samenstellen van evenwichtige klasgroepen, het herinrichten van onze speelplaats, het betrekken van leerlingen bij het schoolgebeuren. 

bottom of page